"Od przedszkolaka do pierwszaka"

„Od przedszkolaka do pierwszaka” to program dla wychowania przedszkolnego, zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego z dn. 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). Autorką programu jest Iwona Broda.

- Podzielony jest na 16 bloków tematycznych zgodnych z obszarami podstawy programowej.

- Realizuje cele, które dostosowane są do możliwości i potrzeb dzieci w różnym wieku.

- Zawiera wskazówki do przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej dzieci w ostatniej grupie przedszkolnej.

- Kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Można go wykorzystać w pracy z cyklami WSiP.

- Daje możliwość wprowadzenia przez nauczyciela własnych modyfikacji i uzupełnień.

 

Program stanowi uszczegółowienie podstawy programowej, ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. Treści programowe ujęto w bloki tematyczne, które wynikają z obszarów podstawy programowej. Skonstruowany jest w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Prosta konstrukcja z podziałem na trzy grupy wiekowe, umożliwia dostosowywanie go do możliwości i potrzeb dzieci. W każdej grupie wiekowej przedstawiono te same bloki tematyczne, odnoszące się do obszarów podstawy programowej, a cele ułożone są zgodnie z zasadą stopniowania trudności. W każdym bloku znajdują się cele ogólne i szczegółowe, dające nauczycielowi poczucie uporządkowania i orientację co do możliwości dziecka w danym okresie rozwoju.

 

Kapituła „Konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego”

ogłoszonego przez CODN w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Edukacji

Narodowej wyróżniła program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka".