PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE PLASTUSIE:

PROGRAM EDUKACYJNY "W KRÓLESTWIE LITER" WEDŁUG ODIMIENNEJ METYDY NAUKI CZYTANIA IRENY MAJCHRZAK

 

Program ma na celu rozwijanie zdolności rozpoznawania oataczającej rzeczywistości za pomocą przekazów werbalnych i zapisów na etykietach. Odkrywanie przez dzieci komunikatów zapisywanych na wizytówkach i rozumienie ich. Realizacja programu poszerza i buduje zasób słownictwa poprzez przenoszenie poleceń na konkretne działanie. Realizowane zajęcia mają charakter zabawowy i równocześnie analityczny, polegający na porównywaniu zapisu imienia własnego z imienami kolegów, tworzenie warunków do obserwacji, dostrzeganie podobieństw i różnic między różnymi elementami pisma. Stymulowanie obserwacji wizualnej oraz myślenia logicznego dziecka, podnszenie sprawności językowej, rozumienia poprzez zabawy i gry połączone z czytaniem.

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE PSZCZÓŁKI:

PROGRAM PCK "SUPER WIEWIÓRKA - PRZYJACIÓŁKA OLI I KUBY"

Program dla dzieci w wieku przedszkolnym zawierającym zagadnienia pierwszej pomocy, wprowadzenie małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa, kształtowania u dzieci nawyków higienicznych w celu zapobiegania chorobom. W związu z narastającą falą przemocy w świecie, brutalizacją życia pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytynych wzorców zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości oraz konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej. Celem realizowanego programu jest wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

PROGRAM "W KRAINIE LITEREK" NA PODSTAWIE ODIMIENNEJ METODY NAUKI CZYTANIA WEDŁUG IRENY MAJCHRZAK

 

Odimienna metoda nauki czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania.    Zabawy i gry  z literkami prowokują dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE BIEDRONKI:

PROGRAM EDUKACJI PLASTYCZNEJ "MAŁY ARTYSTA"

 

Cel zajęć: doskonalenie umiejętności manualnych dzieci, pobudzanie wyobraźni, poznanie różnych technik plastycznych, wspomaganie dziecka w rozwijaniu uzdolnień, kształtowanie odporności emocjonalnej (pokonywanie lęków i kompleksów), wyzwalanie pozytywnych emocji u dzieci, rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności wykorzystania do celów plastycznych materiałów przyrodniczych.

 

PROGRAM "BAJKI TERAPEUTYCZNE"

 

Program ma na celu pomóc dzieciom w realizacji indywidualnego rozwoju w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, a także rozwijać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jego główne zadania polegają na uczeniu dzieci nawiązywania serdecznych kontaktów z drugim człowiekiem, nabywaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, poznania sposobów panowania nad własnymi emocjami i właściwego reagowania na emocje innych, uczeniu postępowania zgodnie z obowiązującymi normami, a także budowaniu pozytywnej samooceny i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE TYGRYSKI:

PROGRAM "ZABAWY Z SASZĄ"

 

Cele ogólne:

Osiągniecie poziomu opanowania języka w stopniu podstawowym – podstawowe słówka i wyrażenia zapewniające minimum komunikacji językowej.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

- ma możliwość uczestniczenia w zabawach i zajęciach prowadzonych w języku rosyjskim lub jego elementami;

- rozwija możliwości słuchowe;

- poznaje słownictwo w języku rosyjskim związane z jego otoczeniem i codziennymi czynnościami;

- rozumie sens piosenek słuchanych i śpiewanych podczas zajęć oraz wierszyków i rymowanek;

- rozumie proste polecenia nauczyciela w języku rosyjskim.

 

PROGRAM "W KRAINIE LITER" WEDŁUG IRENY MAJCHRZAK

 

Celem głównym wdrożenia projektu do działań edukacyjnych jest:

- wspomaganie i dalsze stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka;

- rozbudzanie wrażliwości poznawczej, zapewnienie przyjaznych warunków do kształcenia systemu językowego, opartego na metodzie ustno-graficznej;

- stworzenie dzieciom warunków do naturalnego odkrywania alfabetycznej struktury pisma,, wczesne wykształcenie kompetencji czytelniczych w wieku przedszkolnym i uwolnienie tego procesu od stresu.

 

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE SÓWKI MĄDRE GŁÓWKI:

PROGRAM CZYTELNICZY "KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM"

 

 

Głównym celem  programu jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. Codzienny kontakt dzieci z książką ma pogłębić ich motywację do czytania oraz być sposobem na ich ogólny rozwój , kształcenie i zdobywanie wiedzy.

Promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni ma za zadanie utrwalać właściwe wzorce zachowań, uczulać na krzywdę innych oraz obcować z kulturą żywego słowa.

Realizacja założeń programu ma stwarzać okazję do prezentacji własnych umiejętności samodzielnego czytania.

 

PROGRAM "DZIECIĘCA MATEMATYKA" WEDŁUG EDYTY GRUSZCZYK KOLCZYŃSKIEJ

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić dzieciom sukcesy w nauce.

Celem programu jest:

- wspomaganie rozwoju umysłwego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych;

- stworzenie dziecku pozytywnych warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego;

-wspieranie rozwoju wszystkich dzieci, czyli tych zdolnych jak i tych, które rozwijają się wolniej;

- kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia się do uczenia się, w tym zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego;

- konstruowanie wiedzy w taki sposób, aby dziecko mogło osiągnąć swoim umysłem wiedzę matematyczną i ją wykorzystać.

 

 

PROGRAM "PRZYJACIELE ZIPPIEGO"

Jest to program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5 - 7 lat.

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5 - 7 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Program był gruntowanie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja.

 

Program składa się z sześciu części:

1. Uczucia

2. Komunikacja

3. Nawiązywanie i zrywanie relacji

4. Rozwiązywanie konfliktów

5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą

6. Dajemy sobie radę.