Opis działań prozdrowotnych szkoły/ placówki starającej się o przystapienie do lubuskiej sieci szkół promujacych zdrowie

 

1. Realizacja dotychczasowych zadań w zakresie promocji zdrowia

(przy zadaniu podać rok szkolny, w którym je realizowano)

 

2014- 2015, 2015- 2016, 2016- 2017

1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci, rodziców i pracowników

- zamieszczanie na tablicy ogłoszeń ulotek informacyjno- edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowia,

- organizowanie warsztatów, spotkań, szkoleń ze specjalistami, m.in. z psychologiem, logopedą, ratownikiem medycznym, lekarzem, studentami wydziału Prawa UZ

2.Tworzenie bezpiecznych warunków dla dzieci i pracowników

-stosowanie zasad ergonomii pracy,

-przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego obiektu;

- uwzględnianie w jadłospisach alergii pokarmowych,

- zapewnienie dostępu do wody pitnej w każdej sali, używanie ręczników jednorazowych

3. Realizacja programów zdrowotnych Miasta Zielona Góra:

badania przesiewowe: słuchu, wzroku, wad postawy oraz profilaktyka higieny jamy ustnej.

4. Realizacja programów zewnętrznych: „Aquafresh”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,

Sanepid: „Zapobieganie wszawicy”, „Czyste powietrze wokół nas”, Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna w Zielonej Górze: „ Bajki terapeutyczne”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland. :„Szpital pluszowego misia” (2016/2017),

5. Współpraca ze służbami specjalnymi: Policją „Bezpieczna zerówka”, „Lupo”, oraz Strażą Pożarną- doraźne spotkania

6. Organizowanie i przeprowadzanie warsztatów edukacyjno- informacyjnych: „Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród przedszkolaków” dla dzieci z zielonogórskich przedszkoli

7. Organizowanie przedszkolnych przedsięwzięć promujących zachowania prozdrowotne:

- zawody sportowe dla dzieci i ich rodziców na hali sportowej UZ,

- organizowanie konkursów: „Roślinka jak marzenie” (2016/2017), „Logo promocji zdrowia”

- organizowanie dni zdrowia: „ Dzień marchewki”, „Dzień pieczonego ziemniaka”, „Dzień Ziemi”, „ Powitanie wiosny w ogródku przedszkolnym- obsadzanie rabat kwiatami”

- zamontowanie na drzewie Domku dla pszczół- ochrona owadów, założenie i prace pielęgnacyjne w ogródku warzywno- zielarskim, dokarmianie ptaków zimą

8. Udział całej społeczności przedszkola w akcjach na rzecz środowiska oraz potrzebujących:

zbieranie baterii, zakrętek, „Góra grosza”, „Psu na budę”, „Pola nadziei”

9. Realizacja innowacji: „Przedszkolak Tygodnia” - włączanie rodzin dzieci w codzienne życie przedszkola, propagowanie zdrowych zachowań oraz aktywnych form spędzania czasu z dziećmi.

 

 

2. Efekty podejmowanych działań:

- Dzieci czują się dobrze w przedszkolu, znają swoją wartość, maja wysoką samoocenę.

- Dzieci mają dużą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia.

- Rodzice chętnie uczestniczą w proponowanych formach aktywnego spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

- Przedszkole posiada swój znak logo „Przedszkole promujące zdrowie” wyłonione w drodze konkursu dla dzieci i rodziców.

 

 

3. Grupy objęte działaniami:

wszystkie dzieci, ich rodziny oraz personel przedszkola

 

 

4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym:

 - udział rodziców w imprezach przedszkolnych, warsztatach, zawodach, festynach,

 - włączanie rodziców w codzienne życie przedszkola ( organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi,prezentowanie swoich zawodów oraz zainteresowań, realizowanie programu „Całą Polska czyta dzieciom”)

 - podnoszenie kompetencji wychowawczych ( warsztaty realizowane ze specjalistami)

 - aktywna współpraca na rzecz dzieci i społeczności lokalnej ( akcje charytatywne);

 

 

5. Mocne i słabe strony szkoły/placówki:

Przeprowadzona w 2016 roku ewaluacja problemowa wskazała na wysoki poziom pracy naszego przedszkola.

Oto wnioski z raportu:

 

„ W pełni akceptowana przez rodziców i nauczycieli koncepcja pracy przedszkola pozwala na planowaniei podejmowanie różnorodnych działań uwzględniających potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego, przez co rodzice czują się partnerami i realizatorami przyjętego kierunku działania.

 

Widoczna aktywność dzieci obejmująca różne obszary działania przedszkola, w tym także dotyczące przebiegu procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz nabywania nowych kompetencji przyczynia się do podniesienia efektywności tego procesu.

 

Ważnym elementem pracy przedszkola jest kształtowanie u dzieci samodzielności oraz wspieranie w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw, co wpływa na ich wszechstronny rozwój (emocjonalny, społeczny, intelektualny i fizyczny) oraz zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

 

Systemowe rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka, skutkuje tworzeniem oferty zajęć, adekwatnej do potrzeb wychowanków, w tym szczególnie zajęć specjalistycznych oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wsparcia socjalnego, co skutecznie wspomaga ich indywidualny rozwój”

 

 

6. Efekty prowadzonych działań:

 

- Dzieci czują się dobrze w przedszkolu, znają swoją wartość, maja wysoką samoocenę.

- Dzieci mają dużą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, prowadzenia zdrowego trybu życia.

- Rodzice chętnie uczestniczą w proponowanych formach aktywnego spędzania wolnego czasu z dzieckiem.

- Przedszkole posiada swój znak logo „Przedszkole promujące zdrowie” wyłonione w drodze konkursu dla dzieci i rodziców.

 

 

7. Wnioski wynikające z realizacji celów:

Włączać rodziców nowych wychowanków do społeczności przedszkola promującej zdrowy styl życia.

 

 

8. Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

 

Nauczyciele: Ewa Żółtańska, Beata Kozakiewicz

Rodzice: Wioletta Hrydziuszko, Łukasz Frączkiewicz

Pracownicy niepedagogiczni:Jolanta Muniak, Marta Sobczak

 

 

Plan działań Miejskiego Przedszkola nr 11 ,,Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze w roku szkolnym 2017/18 w zakresie spełnienia kryteriów i starań o Wojewódzki Certyfikat Przedszkoli promujących zdrowie

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.06.2017r. nasze przedszkole wyraziło chęć przystąpienia do do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

Rada Pedagogiczna potwierdziła,że :

• Przeprowadzone zostało szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ w dniu 13.02. 2017r.

• Powołany został koordynator i przedszkolny zespół ds. promocji zdrowia.

• W przedszkolu podejmowane są działania w zakresie promocji zdrowia.

• 92% społeczności przedszkolnej (dzieci, nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników przedszkola) wyraziło aprobatę dla tworzenia SzPZ.

 

 

Przeprowadzono diagnozę i dokonano wyboru problemów priorytetowych oraz opracowania planu działań rozwiązania problemów.

 

 

PROBLEMY PRIORYTETOWE TO :

 

1.Upowszechnianie i uświadamianie koncepcji i działań Przedszkola Promującego Zdrowie wśród pracowników, wychowanków, rodziców i w środowisku lokalnym.

 

2. Propagowanie postaw prozdrowotnych w zakresie aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa w myśl idei: W zdrowym ciele zdrowy duch.

 

3.Klimat społeczny panujący w przedszkolu sprzyja satysfakcji, osiąganiu sukcesów, poczucia własnej wartości , poszanowaniu norm społecznych i współdziałaniu.

 

 

Cele prowadzenia zadań w zakresie Przedszkola Promującego Zdrowie:

 

 1) dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola oraz partnerzy w środowisku lokalnym znają i akceptują ideę PPZ

 2) dzieci , rodzice i nauczyciele aktywnie biorą udział w zadaniach i przedsięwzięciach na rzecz zdrowia

 3) podejmowane zadania służą zmianie postaw i świadomości w myśli ideii ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

 4) wysoki poziom zadowolenia , satysfakcji i samopoczucia wychowanków i pracowników tworzy klimat sprzyjający zdrowiu

 

 

 

ZADANIA PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA:

 

Zadania do realizacji

1. Propagowanie w środowisku przedszkolnym idei Szkoły Promującej zdrowie

 - tablice informacyjne (cały rok)

 - strona internetowa (cały rok)

 - wydanie gazetki (marzec 2018)

 

2. Przypomnienie i przedstawienie na zebraniach inauguracyjnych z rodzicami idei PPZ (Wrzesień- 2017)

 

3. Opracowanie programu wychowawczo -profilaktycznego:

„Bezpieczny przedszkolak” (1.09.2017)

 

4. Wdrożenie programu „Bezpieczny przedszkolak" (Wrzesień- czerwiec)

 

5. Udział w realizacji programów:

„Czyste powietrze wokół nas”, „Zapobieganie wszawicy" (zgodnie z harmonogramem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej)

 

6. Realizacja programów zewnętrznych:

„Mamo, tato wolę wodę”

„Aquafresh”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

(Wg planów grupowych)

 

7. Realizacja zadań Miasta Zielona Góra w zakresie badań przesiewowych wad wzroku i postawy, słuchu i profilaktyki higieny jamy ustnej (zgodnie z harmonogramem)

 

8. Włączanie Rodziców do realizacji programów i akcji odpowiadających na potrzeby środowiska.

„Góra Grosza”

„Pola nadziei”

„Zbieramy nakrętki

(zgodnie z kalendarzem imprez)

 

9. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków:

-dokonywanie systematycznych przeglądów bhp (cały rok)

- dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci (na bieżąco)

- sprzęt i zabawki z wymaganymi atestami (2x w roku: wrzesień, styczeń)

- stosowanie zaleceń dotyczących diet (zgodnie z potrzebami)

 

10. Planowanie i organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP, zasadami HACCP.

• procedura zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i poza placówką

• w sprawie postępowania personelu w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego dzieci, ewakuacji dzieci i pracowników

• mycia i dezynfekcji zabawek, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez dzieci

(cały rok)

 

11. Promocja zdrowia emocjonalnego dzieci – realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” (cały rok szkolny)

 

12. Realizacja programu „Super wiewiórka" (zgodnie z harmonogramem)

 

13. Przeprowadzenie warsztatów informacyjno- praktycznych pt. „Pierwsza pomoc

przedmedyczna wśród dzieci”skierowana dla dzieci 5-6 letnich ze wszystkich przedszkoli w Zielonej Górze (Marzec- kwiecień 2018)

 

14. Sprawozdanie z realizacji zadań w celu uzyskania Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie (Czerwiec- 2018)

 

15. Opracowanie i wdrożenie programu doskonalącego sprawność ruchową dzieci- przeprowadzenie wrocławskiego testu sprawności fizycznej, włączenie rodziców i UZ w realizację działań (Kwiecień- czerwiec 2018, Luty 2018)

 

16. Udział pracowników w szkoleniu:

„ Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (Luty- 2018)

 

17. Organizacja i pielęgnowanie ogródka przedszkolnego (Cały rok)

 

18. Konkurs plastyczny dla dzieci, rodziców „Zdrowy przedszkolak” (Marzec- 2018)

 

19. Organizacja dnia pieczonego ziemniaka. (Październik- 2017)

 

20. Organizacja festynu rodzinnego ,,Poznajmy się” (Wrzesień - 2017)

 

21. Organizacja ,,Dnia marchewki” (Marzec - 2018)

 

22. Zawody sportowe na sali UZ z udziałem rodziców (Luty- 2018)

 

23. Propagowanie owocowych urodzin (Cały rok)

 

24. Organizowanie akcji ,,Przedszkolak tygodnia” (Cały rok)

 

25. Organizowanie wycieczek autokarowych o profilu prozdrowotnym (Maj - czerwiec 2018)

 

26. Udział w Międzyprzedszkolnym Turnieju sportowym na stadionie Mosir (Czerwiec - 2018)

 

 

 

 

RAPORT ROCZNY : Realizacja programu Szkoła Promująca Zdrowie w Miejskim Przedszkolu nr 11 "Tęczowy Zakątek" w Zielonej Górze, rok szkolny 2017/2018

 

Nazwa szkoły/placówki: Miejskie Przedszkole nr 11 „Tęczowy zakątek”

Adres: Zielona Góra 65-186 , ulica Ludwika Zamenhofa 30

E-mail: mp11.zg@onet.pl

Strona www: www.przedszkole11.pl

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Iwona Mierzejewska

Imię i nazwisko szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia: Ewa Żółtańska

Szkoła jest w okresie: • Przygotowawczym

 

 

1. Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności szkolnej:

 

• Narzędzia użyte do diagnozy :

- analiza dokumentów: plany roczne pracy przedszkola, koncepcja pracy przedszkola, plany współpracy z rodzicami , ze środowiskiem lokalnym

- raport ewaluacji wewnętrznej

- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

- wywiad z dyrektorem, wywiady z nauczycielami

- obserwacja zachowań dzieci

- ankieta n/t opinii przystąpienia przedszkola do sieci Przedszkoli promujących zdrowie dla rodziców , nauczycieli , pracowników przedszkola.

 

• Wyniki diagnozy – wyłonione problemy:

1.Upowszechnianie i uświadamianie koncepcji i działań Przedszkola Promującego Zdrowie wśród pracowników, wychowanków, rodziców i w środowisku lokalnym.

2. Propagowanie postaw prozdrowotnych w zakresie aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa w myśl idei: W zdrowym ciele zdrowy duch.

3.Klimat społeczny panujący w przedszkolu sprzyja satysfakcji, osiąganiu sukcesów, poczucia własnej wartości , poszanowaniu norm społecznych i współdziałaniu.

 

• Cel (cele) priorytetowy wybrany do realizacji w roku szkolnym:

 

Cele prowadzenia zadań w zakresie Przedszkola Promującego Zdrowie w Miejskim Przedszkolu nr 11 ,,Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze

• dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola oraz partnerzy w środowisku lokalnym znają i akceptują ideę PPZ

• dzieci , rodzice i nauczyciele aktywnie biorą udział w zadaniach i przedsięwzięciach na rzecz zdrowia

• podejmowane zadania służą zmianie postaw i świadomości w myśli ideii ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”

• wysoki poziom zadowolenia , satysfakcji i samopoczucia wychowanków i pracowników tworzy klimat sprzyjający zdrowiu

 

 

2. Zrealizowane działania w ramach zaplanowanego projektu (opisać w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań dotyczące wyznaczonych problemu/ów priorytetowych):

 

ZADANIA PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA:

Zadania do realizacji, Sposoby realizacji , efekty

 

1. Propagowanie w środowisku przedszkolnym idei ,,Przedszkola promującego zdrowie”

Opracowanie planu działań na rok szkolny 2017/2018. Przedstawienie idei na Radzie pedagogicznej, na zebraniach z rodzicami, tworzenie planów współpracy z rodzicami , ze środowiskiem lokalnym . Informowanie na gazetkach grupowych, na stronie internetowej o akcjach, imprezach działaniach na rzecz zdrowia.

 

2. Udział w realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas” organizowanego przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną

Program realizowany był w grupie dzieci 5-letnich (24 dzieci) oraz w grupie dzieci 6-letnich (29 dzieci). Ogółem do programu przystąpiło 53 dzieci. Cykl zajęć edukacyjnych zrealizowany został w miesiącach: styczeń – luty w zależności od grupy. Program został dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci, kolejne zajęcia pozwoliły na usystematyzowanie zdobytej wiedzy z zakresu profilaktyki antynikotynowej. Proponowane zajęcia pobudziły ciekawość oraz kreatywność dzieci. Zwiększyły poziom wiedzy dzieci na temat skutków palenia papierosów.

 

3. Realizacja programu organizowanego przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Zielonej Górze pt. „Profilaktyka wszawicy”

Program skierowany był do wszystkich dzieci i ich rodziców.(wszystkie grupy wiekowe)

Program miał na celu uświadomienie dzieciom i ich rodzicom/opiekunom o zagrożeniu jakim jest wszawica oraz jak skutecznie jej zapobiegać.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci odbyły się w miesiącu styczniu 2018 roku, natomiast informacje dotyczące akcji wraz z ulotkami przygotowanymi przez SANEPID zostały przekazane rodzicom podczas zebrań ogólnych w danych grupach.

 

4. Realizacja programów zewnętrznych:

„Mamo, tato wolę wodę”

„ Akademia Aquafresh”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 

„Mamo, tato, wolę wodę!” to program edukacyjny zainicjowany w 2009 r. przez Żywiec Zdrój, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. Realizacja programu miała miejsce od lutego do czerwca 2018 roku we wszystkich grupach wiekowych.

 

W roku szkolnym 2017/18 przedszkole brało udział kolejny raz w IX edycji programu organizowanego przez markę Kubuś pt ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”..Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, poszerzenie wiedzy na temat roli witamin, zdrowego sposobu odżywiania. Program realizowany był we wszystkich grupach wiekowych. Przedszkole otrzymało CERTYFIKAT : ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 

Program ,,Akademia Aquafresh”kolejny rok realizowany w naszym przedszkolu ma na celu budowanie świadomości dbania o higienę jamy ustnej „ Atrakcyjne materiały edukacyjne pozwoliły usystematyzować i zachęcić dzieci do utrzymania higieny i profilaktyki stomatologicznej. Program realizowany był w trzech grupach przedszkolnych.

 

5. Realizacja zadań Miasta Zielona Góra w zakresie badań przesiewowych wad wzroku i postawy, słuchu i profilaktyki higieny jamy ustnej

Wychowankowie naszego przedszkola po uzyskaniu zgody rodziców objęci byli przesiewowymi badaniami diagnostycznymi w zakresie:

• diagnostyki wad postawy dzieci pięcioletnich ( rocznik 2013),

• edukacji i promocji zdrowia jamy ustnej 5-latków oraz fluoryzacji zębów 6-latków

• diagnostyki zaburzeń widzenia dzieci 5-letnich

• badań przesiewowych słuchu metodą otoemisji akustycznej dzieci w wieku 4 lat

 

6. Włączanie Rodziców do realizacji programów i akcji odpowiadających na potrzeby środowiska.

„Góra Grosza”

„Pola nadziei”

,,Szpikowa paczka”

„Zbieramy nakrętki”

,,Zbiórka baterii”

Zorganizowanie i zachęcanie dzieci wraz z rodzicami do udziału w akcjach środowiska lokalnego :

.,,Góra grosza” - akcja charytatywna której celem jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Zbiórka drobnych monet odbyła się na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Osoby odpowiedzialne przekazały zebrane kwoty dla organizatorów.

,,Pola nadziei” - zbieranie funduszy dla Zielonogórskiego Hospicjum im Lady Rydel poprzez sprzedaż cebulek żonkili . Dzieci posadziły żonkile na grządce ,,Pola nadziei” na terenie naszego przedszkola „ oraz reprezentacja kadry pedagogicznej i dzieci z rodzicami uczestniczyła w akcji sadzenia cebulek pod Urzędem Miasta Zielona Góra 30 września 2017 r

,,Zbiórka nakrętek”- przez cały rok szkolny trwała akcja zbiórki nakrętek . Nauczyciel odpowiedzialny przekazał nakrętki na leczenie chorego dziecka zgłoszonego do rejestru KRS nr000055412

,,Zbiórka baterii”- wychowankowie naszego przedszkola zbierali także zużyte baterie które miały wspomóc Stowarzyszenie rodzin i opiekunów osób z zespołem Downa ,,Bardziej kochani” REBA organizacja odzysku S.A.

,,Szpikowa paczka” to kolejna akcja charytatywna przeprowadzona w naszej placówce. Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. zbieraliśmy środki czystości i higieny, materiały opatrunkowe dla dzieci chorych na choroby nowotworowe.

Akcje te budowały więzi we wspólnocie przedszkolnej, uczyły solidarności , niesienia pomocy , pomagania , otwarcia na drugiego człowieka.

 

7. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci , pracowników i rodziców.

-dokonywanie systematycznych przeglądów bhp,

- dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci

- sprzęt i zabawki z wymaganymi atestami

- stosowanie zaleceń dotyczących diet

- uwzględnianie w jadłospisach alergii pokarmowych,

- zapewnienie dostępu do wody pitnej w każdej sali,

- używanie ręczników jednorazowych

 

Planowanie i organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP,

zasadami HACCP.

• procedura zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia

dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i poza placówką

• w sprawie postępowania personelu w sytuacji zdarzenia

wypadkowego dzieci, ewakuacji dzieci i pracowników

• mycia i dezynfekcji zabawek, pomocy dydaktycznych

wykorzystywanych przez dzieci. Osoby odpowiedzialne ; dyrektor, intendent, inspektor bhp, nauczyciele.

 

8. Promocja zdrowia emocjonalnego dzieci – realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”

W miesiącach listopad 2017 – maj 2018 w grupie dzieci 6-letnich ,,Sówki” realizowany był program dotyczący promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci. Dzieci nabyły umiejętności i wiedzę jak radzić sobie z uczuciami, uczyły się skutecznej komunikacji: słuchania innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą powiedzieć nawet w niesprzyjających okolicznościach. Dzieci nauczyły się jak nawiązywać i zachowywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce. Dzieci nabywały umiejętności jak radzić sobie z konfliktami , jak radzić sobie ze stratą i zmianą.

 

9. Realizacja programu „Super wiewiórka”

W dwóch grupach przedszkolnych w drugim półroczu 2017/18 roku realizowany był program ,,Super wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby” Nauczycielki sięgnęły do programu opracowanego realizowanego przed kilkoma laty przez PCK . Celem programu jest wykształcenie u dzieci nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancje i pomoc potrzebującym. U dzieci uczestniczących wykształcono postawy: zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, znajomość zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego, dbanie o higienę osobistą, znajomość numerów alarmowych, znajomość posługiwania się materiałami opatrunkowymi, niesienie pomocy.

 

10. Realizacja programu ,,Autochodzik”

Trzy grupy realizowały program edukacji komunikacyjnej ,,AUTOCHODZIK” - gotowi do drogi. Program wyposażył dzieci w wiedzę i umiejętności jak zachować się na drodze jako pieszy, pasażer, roweżysta.

Posiadana wiedza i praktyczne umiejętności zmniejszą lęki i zagrożenia związane z poruszaniem się samodzielnym po drodze . Umiejętności przydatne szczególnie absolwentom przedszkola, przed startem do szkoły.

 

11. Przeprowadzenie warsztatów informacyjno- praktycznych pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród dzieci” skierowana dla dzieci5-6 letnich ze wszystkich przedszkoli w Zielonej Górze

W kwietniu 2018 r. w MP nr 11 przeprowadzono VIII edycję warsztatów ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród przedszkolaków” skierowana dla dzieci 5,6-cio letnich zielonogórskich przedszkoli. Impreza objęta honorowym patronatem pani przez wiceprezydent miasta Zielonej Góry – Panią Wiolettę Haręźlak.

Warsztaty miały na celu propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci 5, 6-letnich, kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wśród najmłodszych mieszkańców miasta Zielona Góra, kształtowanie aktywnej postawy w razie nagłego wypadku, rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, kształtowanie szacunku dla życia i zdrowia.

Celem przewodnim było stworzenie możliwości praktycznego działania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Zajęcia warsztatowe prowadzili studenci wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ oraz uczniowie LO nr 1 i 5.

W ciągu 6 dni trwania warsztatów, zajęcia pomogło przeprowadzić 42 wolontariuszy (6 studentów medycyny, 9 uczniów z I LO, 27 uczniów z V LO).W projekcie wzięły udział dzieci 5, 6 – letnie oraz ich nauczyciele wychowawcy z 12 grup przedszkolnych z Zielonej Górze. Łącznie w zajęciach informacyjno – edukacyjnych „Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród przedszkolaków” wzięło udział 254 przedszkolaków. W czasie trwania projektu przeprowadzono 6 zajęć warsztatowych po 1 h 30 minut każde.

 

12. Udział pracowników i rodziców w szkoleniu:

,,Najczęściej występujące wady postawy u dzieci , diagnostyka i leczenie”

 

Udział w konferencji ,,Edukacja dla zdrowia” Warsztaty odbyły się 1 marca 2018 r. Prowadzone były przez Centrum Fizjio-family – przychodnię rehabilitacyjną w Zielonej Górze.

Uczestniczyli w nich nauczyciele i chętni rodzice. Uczestnicy mogli pogłębić wiedzę na temat wad postaw u dzieci i dorosłych, poznać metody rehabilitacji. Prowadzący odpowiedzieli na wiele pytań nurtujących zebranych.

 

24 kwietnia 2018 r. dyrektor i koordynator PPZ wzięli udział w konferencji ,,Edukacja dla zdrowia” w Gorzowie Wlkp. Organizatorami byli: Lubuski Kurator Oświaty oraz Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Udział w konferencji usystematyzował wiedzę na temat polityki oświatowej w zakresie profilaktyki zdrowia , bezpieczeństwa i higieny. Uzyskano dostęp do materiałów i opracowań dotyczących PPZ.

 

13. Organizacja i pielęgnowanie ogródka przedszkolnego

Ogródek przedszkolny przeszedł na wiosnę bieżącego roku modernizację. Zostały odnowione skrzynki rabatowe, przeorganizowano stanowiska dla roślin . Wysypano korę. Dzieci z poszczególnych grup pod kierunkiem opiekuna ogródka przedszkolnego osadziły , obsiały skrzynki rabatowe , Część roślin była wcześniej hodowana w zimowych ogródkach w salach na przełomie lutego i marca . W przedszkolnym ogródku wyrosły min: rzodkiewka, marchewka, ogórki, bób, szczypiorek , fasolka, . Krzewy owocowe: maliny, borówki , porzeczki oraz kwiaty ,,turki”. Dzieci mogły poznać fazy wzrostu roślin, samodzielnie opiekować się zagonkami, obserwować i doznać satysfakcji z opieki nad roślinami.

 

14. Projekt ,,Roślinka jak marzenie” II edycja – konkurs dla dzieci i rodziców.

W marcu 2018 r zorganizowany został konkurs ,,Roślinka jak marzenie „ który polegał na wyhodowaniu w domu roślinki cebulkowej , ziół i stworzenie dowolnej udekorowanej kompozycji z elementami dekoracji plastycznych. W konkursie wzięło udział 49 dzieci z rodzicami. Wszystkie zostały nagrodzone.

Dzieci pogłębiły wiedzę przyrodniczą, uczyły się współpracy, planowania , cierpliwości, odpowiedzialności.

 

15. Organizacja ,,Dnia pieczonego ziemniaka”.

Organizacja ,,Dnia marchewki” "Powitanie wiosny" "Dzień Ziemi"

27 października 2017 r. odbyła się impreza ogólnoprzedszkolna z udziałem wszystkich grup ,,Dzień pieczonego ziemniaka”

4 kwietnia 2018 r obchody ,,Dnia marchewki”z udziałem wszystkich grup. Dzieci poznały zdrowe potrawy, walory zdrowotne warzyw, aktynie spędzały czas, wpływały na rodziców poprzez swoją wiedzę i umiejętności.

21 marca dzieci wspólnie powitały wiosnę. Uroczystość ogólnoprzedszkolna łączyła w sobie elementy inscenizacji, quizu i zbaw ruchowych .Tradycyjnie wspólnie posadziliśmy wiosenne kwiaty na przedszkolnych gazonach, skrzynkach i rabatkach przyniesione przez dzieci i rodziców.

20 kwietnia obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Ziemi . Kolejne spotkanie wszystkich przedszkolaków było okazją do utrwalenia wiadomości na temat dbania o środowisko naturalne, segregowania śmieci i utrwalenie postaw proekologicznych.

 

16. Organizacja festynu rodzinnego ,,Poznajmy się”

Dnia 25 września 2017 r odbył się coroczny festyn rodzinny ,,Poznajmy się” Celem przedsięwzięcia jest spędzenie aktywnie czasu dzieci z rodzicami na świeżym powietrzu, włączenie nowych dzieci i rodziców w społeczność przedszkolną. W imprezie brała udział cała społeczność przedszkola , kadra pedagogiczna, dzieci, rodzice i pracownicy niepedagogiczni.

Nawiązanie przyjaznych relacji, budowanie dobrego samopoczucia w placówce.

 

17. Zawody sportowe na sali UZ z udziałem rodziców

VI edycja zawodów sportowych na sali sportowej UZ z udziałem dzieci i rodziców odbyła się 8 marca 2018 r. W zabawach sportowych , wyścigach i rywalizacji brało udział 50% społeczności dzieci i rodziców.

 

18. Propagowanie owocowych urodzin

Na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach omówiono i zachęcano rodziców do przyjęcia zasady świętowania urodzin dzieci z owocowym , zdrowym poczęstunkiem. W trzech grupach wspólnie z rodzicami podjęto umowę o zdrowym poczęstunku urodzinowym. W pozostałych trzech grupach znacznie ograniczono słodkie poczęstunki.

 

19. Organizowanie akcji ,,Przedszkolak tygodnia”

V edycja przedsięwzięcia ,,Przedszkolak tygodnia” .Każde dziecko z naszych wychowanków obchodzi ,,swoje święto” ma możliwość zaprezentowania siebie, swojej rodziny. Dzieci podniosły swoją samoocenę, rodzice włączyli się w akcję w 100%, poznały ciekawe zawody, ciekawe miejsca, pasje i doświadczenia rodzin swoich kolegów. Wpłynęło to na dobre relacje i samopoczucie w placówce.

 

20. Udział w zawodach i turniejach sportowych.

27 lutego 2018 r grupa sześciolatków uczestniczyła w zawodach sportowych na sali gimnastycznej SP nr 10 organizowanych przez szkołę dla pobliskich przedszkoli.

1 marca 2018 r. najstarsza grupa uczestniczyła w Międzyprzedszkolnych rozgrywkach sportowych organizowanych przez ZOZ przy ul Botanicznej w Zielonej Górze.

Grupa ,,Sówek mądrych główek” i ,,Biedronek” wraz z rodzicami uczestniczyła w Międzyprzedszkolnym rodzinnym turnieju sportowym na stadionie Mosir-u organizowanym przez MP nr39 ,,Słoneczko”.Zawody odbyły się 16.05.2018r

Poprzez udział w sportowej rywalizacji dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności sportowe, poznać zasady sportowej walki, nauczyć się współpracy i odpowiedzialności.

 

21. Warsztaty edukacyjne ,,Kostek z klasą” prowadzone przez studentów medycyny UZ

Warsztaty zostały przeprowadzone w październiku 2017 r w każdej grupie wiekowej. Celem warsztatów było poznanie przez dzieci budowy ludzkiego ciała, układu kostnego, piramidy zdrowego odżywiania.

 

22. Realizacja elementów programu ,,Porcja pozytywnej energii”

W czerwcu 2018r dwie grupy zrealizowały elementy programu ,,Porcja pozytywnej energii” , którego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców. Dzieci przypomniały sobie piramidę żywienia, opracowały i zrobiły zielony koktajl , wzbogaciły wiedzę o witaminach, zaprosiły rodziców do wspólnego gotowania z książeczką ,,Gotuj się do zabawy”

 

23. Wycieczki do Komendy Straży pożarnej w Zielonej Górze”

Trzy grupy przedszkolne uczestniczyły w wycieczce do Komendy Straży Pożarnej w Zielonej Górze . Dzieci oprócz zwiedzania komendy i spotkania ze strażakami brały udział w zajęciach edukacyjnych na sali edukacyjnej pt ,,OGNIK”.

Nabywały umiejętności jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem , porażenia prądem.

 

24. Przedstawienie rodziców w ramach ,,Przeglądu teatrzyków rodziców” w Teatrze Lubuskim organizowanym przez MP 8

Rodzice naszych wychowanków przygotowali przedstawienie na kolejną edycję przeglądu teatrzyków rodziców pt ,,O Tadku-Niejadku , babci i dziadku”. Przedstawienie wystawione zostało w Teatrze Lubuskim 18 .06.2018 r. oraz w przedszkolu dla wszystkich dzieci 22.06.2018r.

Przygotowanie tego przedsięwzięcia dało rodzicom szansę na zintegrowanie się, wykorzystanie swoich pomysłów i umiejętności, wpłynąć na emocje i przeżycia dzieci, poprzez zabawę mieć udział w tworzeniu przyjaznego klimatu społecznego w przedszkolu.

 

 

3. Monitorowanie podjętych działań, ujętych w planie rocznym:

• Sposób monitorowania działań:

-obserwacja przebiegu działań wg planu

- sprawozdania z uroczystości, imprez, przedsięwzięć

- sprawozdania z akcji charytatywnych

- monitorowanie stanu technicznego placówki, przeglądy

- analiza dokumentów pedagogicznych, obserwacje pedagogiczne, dokumenty grup

- obserwacja zachowań dzieci

- wywiady z nauczycielami, dokumenty zespołu ds. Promocji zdrowia

- przeprowadzenie ankiety dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

• Odpowiedzialni za monitorowanie poszczególnych działań:

1. Opracowanie planu działań w ramach PPZ dla MP nr 11 na rok 2017/18 Monitorowanie pracy zespołu ds. promocji zdrowia . Przeprowadzenie ewaluacji, opracowanie raportu i sprawozdania za rok szkolny 2017/2018 koordynator Ewa Żółtańska

2. Monitorowanie stanu technicznego placówki, zgodność z przepisami prawa - dyrektor przedszkola Iwona Mierzejewska

3. Przygotowanie i organizowanie uroczystości , akcji, sprawozdania – poszczególni nauczyciele wg harmonogramu

4. Realizacja poszczególnych programów edukacyjnych – nauczyciele poszczególnych grup

 

 

4. Informacja na temat ewaluacji podjętych działań, ujętych w planie:

• Sposób przeprowadzenia ewaluacji:

W celu sprawdzenia efektów działań w ramach PPZ przeprowadzono w miesiącu czerwcu 2018 r anonimową ankietę dla pracowników pedagogicznych, rodziców i pracowników niepedagogicznych naszego przedszkola oraz wywiad z dziećmi. Wykorzystano ankiety opracowane i udostępnione w poradniku ORE M.Woynarowskiej-Sołdan i B.Woynarowskiej : „Przedszkole Promujące Zdrowie”

• Wnioski z ewaluacji:

Kontynuować działania na rzecz promocji zdrowia .Sposób prowadzenia zadań, przedsięwzięć wpływa pozytywnie na postawy , wiedzę i świadomość dzieci, rodziców i pracowników.

Usystematyzować informacje na temat PPZ na stronie internetowej . Urozmaicić formy informowania o podjętych zadaniach .

Włączyć większą liczbę osób do zespołu PPZ , przygotować w nowym roku szkolnym 2018/2019 wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie

W większym stopniu zaangażować pracowników niepedagogicznych w program PPZ w naszym przedszkolu. Zorganizować szkolenia , warsztaty dla pracowników. .

• Efekty podjętych działań (wypisać konkretne efekty oraz czy i na ile udało się osiągnąć założone kryteria sukcesu):

W przedszkolu stworzono bardzo dobre warunki do tworzenia przedszkola promującego zdrowie, realizacji zadań wpływających na postawy dzieci, pracowników i rodziców. Zrealizowano programy SANEPiD-u , programy edukacyjne, akcje charytatywne, imprezy sportowo-rekreacyjne, nawiązano współpracę ze środowiskiem lokalnym : Policją , strażą pożarną, uczniami liceum LO 1 , LO 5, SP nr 10, komendą OHP, szpitalem , Uniwersytetem Zielonogórskim, schroniskiem dla zwierząt.

Edukacja wpłynęła na świadomość zdrowego żywienia , ograniczenie spożycia słodyczy.

W przedszkolu klimat społeczny sprzyja dobremu samopoczuciu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Wysoki odsetek nauczycieli 100% , rodziców 100% i pracowników niepedagogicznych 95 % dobrze czuje się w przedszkolu , określa je jako przyjazne miejsce.

Rodzice i nauczyciele aktywnie biorą udział w zadaniach i przedsięwzięciach na rzecz zdrowia. Pojawiają się nowe pomysły i inicjatywy dot. promocji zdrowia.

 

Autor raportu: Ewa Żółtańska

 

Miejscowość, data: Zielona Góra 26.06 2018 r

 

Plan działań Miejskiego Przedszkola nr 11 ,,Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze w roku szkolnym 2018/19 w zakresie spełniania kryteriów i starań o Wojewódzki Certyfikat Przedszkoli promujacych zdrowie

 

Zespół ds. promocji zdrowia w Miejskim Przedszkolu nr 11 ,,Tęczowy Zakątek” w Zielonej Górze dokonał w miesiącu czerwcu ewaluacji działań , przedstawił Raport z realizacji rocznego planu PPZ w roku szkolnym 2017/2018.

 

Badaniami objęto pracowników pedagogicznych, rodziców i pracowników niepedagogicznych naszego przedszkola oraz dzieci.

 

Efekty podjętych działań :

• W przedszkolu stworzono bardzo dobre warunki do tworzenia przedszkola promującego zdrowie, realizacji zadań wpływających na postawy dzieci, pracowników i rodziców. Zrealizowano programy SANEPiD-u , programy edukacyjne, akcje charytatywne, imprezy sportowo-rekreacyjne, nawiązano współpracę ze środowiskiem lokalnym : Policją , strażą pożarną, uczniami liceum LO 1 , LO 5, SP nr 10, komendą OHP, szpitalem , Uniwersytetem Zielonogórskim, schroniskiem dla zwierząt.

• Edukacja wpłynęła na świadomość zdrowego żywienia , ograniczenie spożycia słodyczy.

• W przedszkolu klimat społeczny sprzyja dobremu samopoczuciu dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Wysoki odsetek nauczycieli 100% , rodziców 100% i pracowników niepedagogicznych 95 % dobrze czuje się w przedszkolu , określa je jako przyjazne miejsce.

• Rodzice i nauczyciele aktywnie biorą udział w zadaniach i przedsięwzięciach na rzecz zdrowia. Pojawiają się nowe pomysły i inicjatywy dot. promocji zdrowia.

 

 

Wnioski z ewaluacji :

• Kontynuować działania na rzecz promocji zdrowia .Sposób prowadzenia zadań, przedsięwzięć wpływa pozytywnie na postawy , wiedzę i świadomość dzieci, rodziców i pracowników.

• Usystematyzować informacje na temat PPZ na stronie internetowej . Urozmaicić formy informowania o podjętych zadaniach .

• Włączyć większą liczbę osób do zespołu PPZ , przygotować w nowym roku szkolnym 2018/2019 wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie

• W większym stopniu zaangażować pracowników niepedagogicznych w program PPZ w naszym przedszkolu. Zorganizować szkolenia , warsztaty dla pracowników. .

 

Na podstawie efektów, wniosków i obserwacji zespół postanowił kontynuować wybrane priorytety i określił plan działań na nowy rok szkolny 2018/2019 .

 

1.Upowszechnianie i uświadamianie koncepcji i działań Przedszkola Promującego Zdrowie wśród pracowników, wychowanków, rodziców i w środowisku lokalnym.

 

2. Propagowanie postaw prozdrowotnych w zakresie aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa w myśl idei: W zdrowym ciele zdrowy duch. Praktykowanie w codziennym życiu postaw i zachowań prozdrowotnych.

 

3.Klimat społeczny panujący w przedszkolu sprzyja satysfakcji, osiąganiu sukcesów, poczucia własnej wartości , poszanowaniu norm społecznych i współdziałaniu. Włączenie wszystkich pracowników przedszkola do realizacji idei PPZ.

 

 

Cele:

- dzieci, rodzice, pracownicy przedszkola oraz partnerzy w środowisku lokalnym znają i akceptują ideę PPZ

- dzieci , rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni aktywnie biorą udział w zadaniach i przedsięwzięciach na rzecz zdrowia

- podejmowane zadania służą zmianie postaw i świadomości w codziennym praktykowaniu zachowań prozdrowotnych

- wysoki poziom zadowolenia , satysfakcji i samopoczucia wychowanków i pracowników tworzy klimat sprzyjający zdrowiu

 

ZADANIA PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA:

 

1. Propagowanie w środowisku przedszkolnym idei Szkoły Promującej zdrowie

 tablice informacyjne (cały rok)

 strona internetowa (cały rok)

 wydanie gazetki (marzec 2019)

 

2. Usystematyzowanie i uaktualnianie strony internetowej -zakładka PPZ (Cały rok )

 

3. Powołanie nowych członków zespołu PPZ , włączenie pracowników niepedagogicznych (Wrzesień 2018)

 

4. Zwiększenie aktywności pracowników w zadaniach PPZ

Organizacja szkolenia dla pracowników PPZ (listopad 2018)

 

5. Przypomnienie i przedstawienie na zebraniach inauguracyjnych z rodzicami idei PPZ (Wrzesień- 2018)

 

6. Organizacja spotkania absolwentów (Październik 2018)

 

7. Realizacja programu „Bezpieczny przedszkolak (Wrzesień2018 -

czerwiec 2019)

 

8. Udział w realizacji programów:

„Czyste powietrze wokół nas”,

„Zapobieganie wszawicy (Zgodnie z harmonogramem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej)

 

9. Realizacja programów zewnętrznych:

„Mamo, tato wolę wodę”

„Aquafresh”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” (Wg planów grupowych)

 

10. Realizacja programu ,,Porcja pozytywnej energii” (Październik 2018 -

kwiecień 2019)

 

11. Realizacja zadań Miasta Zielona Góra w zakresie badań

przesiewowych wad wzroku i postawy, słuchu i profilaktyki higieny jamy ustnej (Zgodnie z harmonogramem)

 

12. Włączanie Rodziców do realizacji programów i akcji odpowiadających na potrzeby środowiska.

„Góra Grosza”

„Pola nadziei”

„Zbieramy nakrętki” (Zgodnie z kalendarzem imprez)

 

13. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków:

-dokonywanie systematycznych przeglądów bhp (cały rok)

- dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci (na bieżąco)

- sprzęt i zabawki z wymaganymi atestami (2xw roku: wrzesień, styczeń)

- stosowanie zaleceń dotyczących diet (na bieżąco)

 

14. Planowanie i organizacja pracy zgodnie z przepisami BHP, zasadami HACCP.

• procedura zapewniania bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom podczas pobytu w

przedszkolu i poza placówką

• w sprawie postępowania personelu w sytuacji wystąpienia zdarzenia

wypadkowego dzieci, ewakuacji dzieci i pracowników

• mycia i dezynfekcji zabawek, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez dzieci (Cały rok)

 

15. Realizacja programu

„Super wiewiórka” (Zgodnie z harmonogramem)

 

16. Przeprowadzenie warsztatów informacyjno- praktycznych

pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna wśród dzieci”skierowana dla dzieci

5-6 letnich ze wszystkich przedszkoli w Zielonej Górze (Marzec- kwiecień

2019)

 

17. Udział pracowników w szkoleniu:

„ Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej” (Październik - 2019)

 

18. Organizacja i pielęgnowanie ogródka przedszkolnego (Cały rok)

 

19. Konkurs plastyczny dla dzieci, rodziców „Zdrowy

przedszkolak” (Marzec- 2018)

 

20. Organizacja dnia pieczonego ziemniaka. (Październik- 2018)

 

21. Organizacja festynu rodzinnego ,,Poznajmy się” (Wrzesień - 2018)

 

22. Przygotowanie przez rodziców spektaklu w ramach ,,Przeglądu teatrzyków rodziców” (Maj/ czerwiec 2019)

 

23. Organizacja ,,Dnia marchewki” (Marzec - 2019)

 

24. Zawody sportowe na sali UZ z udziałem rodziców (Luty/marzec - 2019)

 

25. Propagowanie owocowych urodzin (Cały rok)

 

26. Organizowanie akcji ,,Przedszkolak tygodnia” pod hasłem ,,Przedszkolak tygodnia promuje zdrowie” (Cały rok)

 

27. Organizacja wystawy plakatów ,,Przedszkolak tygodnia promuje zdrowie” (Czerwiec 2019)

 

28. Organizowanie wycieczek autokarowych o profilu prozdrowotnym (Maj –czerwiec 2019)

 

29. Udział w Międzyprzedszkolnym Turnieju sportowym na stadionie Mosir (Czerwiec - 2019)

 

30. Udział w zawodach sportowych na sali UZ z udziałem rodziców (Luty/marzec 2019)

 

31. Systematyczne wzbogacanie kącika przyrody w salach (Cały rok)

 

32. Organizowanie w salach gazetek tematycznych, kącików o tematyce propagującej zdrowie. (Cały rok)

 

33. Udział w uroczystościach o tematyce ekologicznej (Cały rok)

 

34. Organizacja konkursu dla dzieci i rodziców ,,Roślinka jak marzenie”

35. Wycieczki do Komendy Straży Pożarnej w Zielonej Górze”, komendy Policji (Cały rok)

 

36. Przygotowanie raportu oraz prezentacji działań w ramach PPZ – zgłoszenie wniosku o nadanie certyfikatu PPZ do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (Czerwiec- 2019)

 

Koordynator ds. promocji zdrowia

Ewa Żółtańska

 

 

Dyrektor MP nr 11

Iwona Mierzejewska